Thomais de Fois, Interview-Presentation on Zimbo Radio